Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Tên tác giả nằm ngay dưới topic

on 13/09/08, 04:34 pm
Vào template tìm topics_list_box
copy code này chồng lên cái cũ

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript" language="Javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    var all_checked = true;
    for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
    if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
        all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
    }
    }
    document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
    if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
        document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
    }
    }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tr>
<th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
<!-- BEGIN multi_selection -->
<th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0"></th>
<!-- END multi_selection --></tr>
<tr><td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td></tr><!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
<tr>
<td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
</tr>
<!-- END header_row -->
<!-- BEGIN topic -->

{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
<tr><!-- BEGIN single_selection -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT}></td>
<!-- END single_selection -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
<!-- BEGIN icon -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
<!-- END icon -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%"><div class="topictitle">{topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}<h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2></div><span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span> <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE} <!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span> <br />
<span class="gensmall">bởi: {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
<td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br>{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT}></span></td>
<!-- END multi_selection --></tr>
<!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
<td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
</tr>
<!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
<tr>
<td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
<td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</table>
</td>
</tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall"><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Tên tác giả nằm ngay dưới topic

on 25/03/09, 05:35 am
Cập nhật mới:

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
   }
   }
   document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
   }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
      <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
      <!-- BEGIN icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
      <!-- END icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%">
         <div class="topictitle">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
               <a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
            </h2>
         </div>
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span>
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
         <span class="gensmall">bởi: {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span>
      </td>

      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br />{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
               <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết